لیست آزمایش‌های ژنتیک

 

 • کاریوتای‍‍پ خون
 • کاریوتای‍‍پ آمنیون
 • کاریوتای‍‍پ CVS
 • کاریوتای‍‍پ مغز استخوان
 • QF-PCR
 • FISH
 • MLPA
 • PGD/جهش
 • PGD/تعیین جنسیت
 • PGS
 • بررسی حذف‌های Ch Y
 • بررسی ژن‌های ترومبوفیلی
 • WES/NGS
 • ARRAY CGH
 • بررسی عقب ماندگی‌های ذهنی
 • بررسی سندروم ایکس شکننده
 • بررسی ژنتیکی بیماری‌های متابولیک
 • بررسی کامل ژن PAH (فتیل کتونوری)
 • بررسی ژنتیکی دیستروفی عضلانی دوشن
 • بررسی ژنتیکی میوتونیک دیستروفی
 • بررسی ژنتیکی SMA
 • بررسی ژنتیکی شارکوت ماری توث
 • بررسی ژنتیکی بیماری‌های پوستی عصبی
 • بررسی ژنتیکی بیماری‌های خونی
 • بررسی ژنتیکی بیماری‌های اندوکرین
 • بررسی ژنتیکی تب مدیترانه‌ای
 • بررسی ژنتیکی تاخیر تکاملی
 • تشخیص جنسیت جنین
 • تعیین هویت
 • بررسی ریز حذف‌های سندروم‌های شایع (21 سندروم)